ir.pnnh.go.th
 
 
 

โปรแกรมบริหารความเสี่ยง Ver.3.5

ลงชื่อเข้าใช้
ผู้ใช้:
รหัสผ่าน
:

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม(สำหรับหน่วยงาน)


คู่มือการใช้งานโปรแกรม (สำหรับ RM)